|

Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với cấp huyện, cấp xã

Ngày 21/6/2024, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 3199/QĐ-UBND về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện và Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.
content:

Theo đó, Khung Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) làm cơ sở để UBND cấp huyện ban hành chỉ số CCHC áp dụng cho các phòng chuyên môn và tương đương và Chỉ số CCHC áp dụng cho UBND các xã, phường, thị trấn nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các phòng, các xã trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC chung của cấp huyện.

Khung Chỉ số CCHC được cấu trúc thành các nội dung đánh giá. Mỗi nội dung gồm các Tiêu chí, mỗi Tiêu chí có thể gồm các Tiêu chí thành phần. Chỉ số CCHC đối với các phòng và Chỉ số CCHC cấp xã được đánh giá thông qua thẩm định điểm tự chấm và thông qua Điều tra xã hội học (ĐT XHH). Trong đó, ĐT XHH được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc. Kết quả Chỉ số CCHC được xác định bằng tổng điểm thẩm định và điểm ĐT XHH, quy đổi về thang điểm 100, đơn vị tính là %. Trong trường hợp không tổ chức ĐT XHH, kết quả thẩm định điểm tự chấm là kết quả Chỉ số, được quy đổi về thang điểm 100, đơn vị tính là %.Zalo

Cụ thể, Khung Chỉ số CCHC đối với các phòng được cấu trúc thành 08 nội dung đánh giá, bao gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành; (2) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; (3) Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Quản lý tài chính; (7) Hiện đại hóa hành chính; (8) Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.

Khung Chỉ số CCHC cấp xã được cấu trúc thành 08 nội dung đánh giá, bao gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành; (2) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; (3) Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Nâng cao chất lượng đội ngũ; (6) Quản lý tài chính; (7) Hiện đại hóa hành chính; (8) Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.

Phương pháp đánh giá được quy định gồm: Tự đánh giá và thẩm định điểm tự đánh giá; Đánh giá qua ĐT XHH; Xác định Chỉ số CCHC; Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC.

UBND thành phố giao UBND cấp huyện căn cứ Khung Chỉ số CCHC, ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các phòng và các xã trực thuộc (hoàn thành trước ngày 01/08/2024). Hàng năm, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai xác định Chỉ số CCHC đối với các phòng và các xã. Gửi Kế hoạch về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01/9 hằng năm. Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC áp dụng đối với các phòng và các xã trực thuộc về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ, trước ngày 25/12 của năm đánh giá). Bố trí kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC theo quy định.

UBND cấp huyện xây dựng Chỉ số CCHC đối với các phòng và Chỉ số CCHC cấp xã phải căn cứ theo Khung Chỉ số CCHC do UBND thành phố ban hành và đặc thù, nguồn lực và nhiệm vụ trọng tâm CCHC của địa phương trong từng thời kỳ; đảm bảo thực chất, khách quan, không hình thức; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành làm thước đo./.

03/07/2024 - 0 Lượt xem
Ngày 21/6/2024, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 3199/QĐ-UBND về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc...
19/06/2024 - 0 Lượt xem
Sáng ngày 19/6, tại Hội trường tầng 5 UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CCHC, Chỉ số Par-index, sipas, papi năm 2024 và hướng dẫn bầu tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2024 -...
12/06/2024 - 0 Lượt xem
Sáng ngày 12/6, UBND phường Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường.
06/06/2024 - 0 Lượt xem
Sở Tư pháp Hà Nội ban hành hướng dẫn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) đối với người dưới 14 tuổi như sau:
29/05/2024 - 0 Lượt xem
Theo công bố của Bộ Nội vụ về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, TP. Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đạt 91,43%) và là năm thứ 2 liên tiếp đạt kết quả này.
29/05/2024 - 0 Lượt xem
Với mục đích tự động cập nhật những thông tin, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính bản điện tử đã có trong Kho dữ liệu (tạo bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia) sang Kho dữ liệu (tạo bởi tài khoản...
29/05/2024 - 0 Lượt xem
Thành phố đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia…
08/05/2024 - 0 Lượt xem
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến...
24/04/2024 - 0 Lượt xem
Ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1318/STP-PBGDPL về việc tuyên truyền cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID
content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 474
Số lượt truy cập: 254532