Quận Ba Đình: Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ cho người lao động

Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tại quận Ba Đình công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động được triển khai tới 100% các đơn vị, doanh nghiệp, Ban Quản lý Chợ.
content:

Ngày 25/02/2022, UBND quận Ba Đình ban hành kế hoạch số 81/KH- UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn quận năm 2022. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà Nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận; Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động để không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động; Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa hoạt động của doanh nghiệp, người lao động dần trở lại tình trạng bình thường mới, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống dịch bệnh và sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Cùng với đó, UBND quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện 10 mục tiêu cụ thể: 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên tuyên truyền huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; người lao động được huấn luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu; 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, trên 60% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp (BNN) phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 60% doanh nghiệp có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện đo quan trắc môi trường lao động....

Để triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, UBND quận Ba Đình chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND 14 phường phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện 05 hiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; trong đó duy trì các đợt kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị, doanh nghiệp; Gắn với làm tốt công tác tuyên truyền các qui định của pháp luật về AT,VSLĐ,  các Luật, Nghị quyết và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, một số bệnh nghề nghiệp phổ biến, thường gặp trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp.

Hai là: Nâng cao nghiệp vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; Duy trì tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

Ba là: Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các đơn vị, người sử dụng lao động và người lao động; Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác AT,VSLĐ.

Bốn là: Tổ chức công tác tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý Nhà nước về công tác AT,VSLĐ cho cán bộ lãnh đạo quản lý quận và các phường, người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác AT,VSLĐ của doanh nghiệp và người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại nguy hiểm có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ.

Năm là: Duy trì các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác AT,VSLĐ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, Ban quản lý chợ trên địa bàn quận.

 

 

 

Ngoài ra, quận đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để người lao động nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Phối hợp với cơ quan quản lý lao động địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, đăng ký các chất, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; Tăng cường hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động; gắn với tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; bổ sung trang bị, phương tiện sơ cấp cứu tại chỗ, thường xuyên duy trì vệ sinh cơ quan, xử lý chất thải bảo vệ môi trường và cử cán bộ tham gia các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Đính kèm kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/2 tại đây

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 388
Số lượt truy cập: 215209