Phường Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch tuyên truyền hoạt động khảo sát, xác định sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính năm 2023

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 1732/UBND-NV ngày 20/9/2023 của UBND quận Ba Đình về việc triển khai điều tra XHH phục vụ chấm chỉ số CCHC phường năm 2023; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND phường Vĩnh Phúc về cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) trên địa bàn phường, UBND phường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hoạt động khảo sát, xác định sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính năm 2023 cụ thể như sau:
content:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến tận tổ dân phố, người dân về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính UBND phường Vĩnh Phúc. Sự công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC.

2. Yêu cầu:

  1. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm của phường về các nội dung của phiếu khảo sát lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của phường.
  2. Tuyên truyền các nội dung khảo sát đo lường gắn với kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của UBND phường.
  3. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung của phiếu khảo sát với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền

  1. Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính của UBND phường đến người dân.
  2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và giải quyết thủ tục hành chính nói riêng.  
  3. Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
  4. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, nền hành chính vì dân.

2. Hình thức tuyên truyền

Giao bộ phận văn hóa thông tin phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp: phát thanh, đăng tải tin bài trên trang thông tin điện tử phường, nhóm zalo của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ dân phố, phát tờ rơi, lồng ghép trong các hội nghị… về các nội dung lấy ý kiến khảo sát về sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của phường. Vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng nền hành chính của phường văn minh, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền nội dung khảo sát, lấy ý kiến của người dân về sự phục vụ hành chính của UBND phường và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.

Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của phường.

Gắn công tác tuyên truyền đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan. Lồng ghép công tác tuyên truyền nội dung đo lường sự hài lòng của công dân vào công tác tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn phường.

Duy trì 2 lần/ngày tuyên truyền về nội dung phiếu khảo sát lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của phường trên loa truyển thanh, đăng các bài tổng hợp, báo cáo kết quả về việc thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân trên trang thông tin điện tử phường, trang Zalo của phường. 

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền hoạt động khảo sát, xác định sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính năm 2023, UBND phường Vĩnh Phúc đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1316
Số lượt truy cập: 254963