Danh mục thủ tục hành chính cấp phường và liên thông

Ngày 29/12, Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 468/VP về rà soát danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn quận. Theo đó, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường và liên thông giữa quận với phường như sau:
content:

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ (15TT)

1. Tín ngưỡng, tôn giáo (10TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật sô 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/1/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tính ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 3831 /QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng7 năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 317 /QĐ-UBND Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

2. Thi đua - Khen thưởng (05TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

1.

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Luật Thi đua - Khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 18/1/2019 của UBND thành phố Hà nội về Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019, lĩnh vực: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

- Quyết định 2206/QĐ-UBND  ngày 29/5/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tĩn ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thủ tục bị lỗi

trên Cổng dịch vụ công Hà Nội

 

2.

Tăng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Thủ tục bị lỗi

trên Cổng dịch vụ công Hà Nội

 

3.

Tăng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thủ tục bị lỗi

trên Cổng dịch vụ công Hà Nội

 

4.

Tăng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Thủ tục bị lỗi

trên Cổng dịch vụ công Hà Nội

 

5.

Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

Thủ tục bị lỗi

trên Cổng dịch vụ công Hà Nội

 

3. Thủ tục hành chính liên thông  (02 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

1.

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp trung ương; danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở lao động - thương binh và xã hội, sở nội vụ, các sở chủ quản; ubnd cấp huyện; ubnd cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 252/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính: Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Trợ cấp 1 lần TNXP

 

2.

 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ

Trợ cấp hàng tháng TNXP

 

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (41 TT)

1. Hộ tịch (17 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành NĐ 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dỡ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nôp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2019/TT-BTC.

- Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố.

 

Đăng ký khai sinh

 

Đăng ký kết hôn

 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

Đăng ký khai tử

 

Đăng ký khai sinh lưu động

Đăng ký khai sinh lưu động

 

Đăng ký kết hôn lưu động

Đăng ký kết hôn lưu động

 

Đăng ký khai tử lưu động

Đăng ký khai tử lưu động

 

Đăng ký giám hộ

 

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

Đăng ký lại khai sinh

 

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

Đăng ký lại kết hôn

 

Đăng ký lại khai tử

 

2. Chứng thực (11 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

Cấp bản sao từ sổ gốc

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

- Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố.

 

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp điểm chỉ và người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch

 

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

Chứng thực di chúc

 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 

3. Nuôi con nuôi (02 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

- Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi  nước ngoài.

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép; sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

- Thông tư 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức nước ngoài ở Việt Nam.

- Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố.

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

4. Bồi thường nhà nước (01 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

- Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố.

 

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Nghị định số: 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

- Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố.

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

6. Hòa giải cơ sở (04 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

Công nhận hòa giải viên

- Luật Hòa giải ở cơ sở 

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN  Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở;

- Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố.

Công nhận hòa giải viên

 

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

Thôi làm hòa giải viên

Thôi làm hòa giải viên

 

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

       

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

7. Thủ tục hành chính liên thông (04 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

qrcode_66373462_5e4bd7e33442e7c6f2ec3c776e5010eb

 

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí

qrcode_66373462_5e4bd7e33442e7c6f2ec3c776e5010eb

 

Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố.

qrcode_66373832_0686d21112624798a3e2f6782dacb9fe

 

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC (5 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

 
 

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố

 

2

Thành lập nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố

 

3

Cho phép nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục hoạt động trở lại

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố

 

4

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố

 

5

Giải thể nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố

 

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (54 TT)

1. Thủ tục hành chính cấp phường ( 16 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR

tra cứu TTHC

Mã QR

thực hiện

 
 

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

 
 

 

 

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 
 

 

 

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

 

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 19/8/2019

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 19/8/2019

 

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

“Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND Thành phố

 

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Như trên

 

“Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Như trên

Chưa công bố trên cổng DVC

 

“Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Như trên

 

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Như trên

 

2. Thủ tục hành chính ủy quyền thực hiện tại phường (06 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR

tra cứu TTHC

Mã QR

thực hiện

 
 

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND quận

Description: C:\Users\admin\Downloads\thăm viếng.jpeg

 

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND quận

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (1).jpeg

 

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND quận

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (2).jpeg

 

Thủ tục  “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND quận

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (3).jpeg

 

Hỗ trợ chi phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất

Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND quận

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (5).jpeg

 

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND quận

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (4).jpeg

 

3. Thủ tục hành chính liên thông (32 TT)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR

tra cứu TTHC

Mã QR

thực hiện

 
 

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công"

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

 

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

 

Cấp đổi Bằng "Tổ quốc ghi công

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

 

Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

 

Cấp “Bằng Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

 

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố