Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Ngày 15/9/2023, UBND phường Vĩnh Phúc công bố kết quả rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết như sau:
content:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

Mức độ dịch vụ công

Triển khai thanh toán trực tuyến

Đã tích hợp

Chưa tích hợp

 1. LĨNH VỰC NỘI VỤ

Thi đua khen thưởng

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Thia đua khen thưởng\Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.png

2

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Thia đua khen thưởng\Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.png

2

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Thia đua khen thưởng\Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất.png

2

4

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho gia đình

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Thia đua khen thưởng\Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho gia đình.png

2

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Thia đua khen thưởng\Tặng danh hiệu lao động tiên tiến .png

2

Lĩnh vực tôn giáo

2

6

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Đăng ký hoạt động tín ngưỡng.png

2

7

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.png

2

8

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.png

2

9

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.png

2

10

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.png

2

11

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.png

2

12

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.png

2

13

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.png

2

14

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.png

2

15

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Nội Vụ\Nội Vụ\Tôn giáo\Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.png

2

 1. LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố

Description: C:\Users\admin\Downloads\GDDT\GDDT\Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.png

2

2

Thành lập nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\GDDT\GDDT\Thành lập nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.png

2

3

Cho phép nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục hoạt động trở lại

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\GDDT\GDDT\Cho phép nhóm trẻ đọc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục hoạt động giáo dục trở lại.png

2

4

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\GDDT\GDDT\Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ đọc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.png

2

5

Giải thể nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\GDDT\GDDT\Giải thể nhóm trẻ đọc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).png

2

 1. LĨNH VỰC THANH TRA

1

Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quyết định 2218/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Description: C:\Users\HOA\Downloads\frame.png

2

2

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Như trên

Description: C:\Users\HOA\Downloads\xử lý đơn.png

2

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Như trên

Description: C:\Users\HOA\Downloads\Khiếu nại xã.png

2

4

Giải quyết tố cáo

Như trên

Description: C:\Users\HOA\Downloads\tố cáo xã.png

2

 1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

1

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

2

2

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

2

3

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

2

4

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Như trên

2

5

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 19/8/2019

2

6

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Như trên

2

7

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

2

8

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Như trên

2

9

“Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

Như trên

2

10

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND Thành phố

2

11

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Như trên

2

12

“Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Như trên

2

13

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

2

14

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

2

15

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Như trên

2

16

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Như trên

2

 1. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

I

Hộ tịch

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - Cấp bản sao TL hộ tịch.png

Description: C:\Users\admin\Downloads\trích lục hộ tịch (2).png

3,4

x

2

Đăng ký khai sinh

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK khai sinh thông thường.png

Description: C:\Users\admin\Downloads\dk khai sinh.png

3

x

3

Đăng ký kết hôn

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - Đăng ký kết hôn.png

3

x

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - Đk nhận cha mẹ con.png

3

x

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK khai sinh kết hợp nhận CMC.png

3

x

6

Đăng ký khai tử

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK Khai tử.png

3

x

7

Đăng ký khai sinh lưu động

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK khai sinh lưu động.png

2

x

8

Đăng ký kết hôn lưu động

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK kết hôn lưu động.png

2

x

9

Đăng ký khai tử lưu động

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK khai tử lưu động.png

2

x

10

Đăng ký giám hộ

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK giám hộ.png

3

x

11

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK chấm dứt giám hộ.png

3

x

12

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK thay đổi, cải chính, bổ sung HT.png

3

x

13

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - Cấp giấy XNTTHN.png

3

x

14

Đăng ký lại khai sinh

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK lại khai sinh.png

3

x

15

Đăng ký khai sinh cho người đã có
 hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.png

3

x

16

Đăng ký lại kết hôn

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - Đăng ký lại kết hôn.png

3

x

17

Đăng ký lại khai tử

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - ĐK lại khai tử.png

3

x

II

Chứng thực

18

Cấp bản sao từ sổ gốc

Quyết định 4304/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND Thành phố

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\Mã QR hướng dẫn TTHC\qrcode - Cấp bản sao từ sổ gốc.png

2

x

19

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\19. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy, vb.png

2

x

20

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp điểm chỉ và người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\20. Chứng thực chữ ký.png

2

x

21

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\21. Chứng thực sửa đổi, sai sót hủy bỏ hợp đồng.png

2

x

22

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Sửa lỗi sai sót trong HD giao dịch.png

2

x

23

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Cấp BS có CT từ bản chính HĐ đã được chứng thực.png

2

x

24

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Chứng thực HĐGD liên quan đến động sản.png

2

x

25

Chứng thực di chúc

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\chứng thực di chúc.png

2

x

26

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Chứng thực từ chối nhận di sản.png

2

x

27

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Chứng thực văn bản thoa phân chia di sản.png

2

x

28

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\chứng thực VB khai nhận di sản.png

2

x

III

Nuôi con nuôi

29

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định 4016/QĐ-UBND ngày 25/8/2021

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\nuôi con nuôi.png

2

x

30

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\đk lại nuôi con nuôi.png

2

x

IV

Bồi thường nhà nước

31

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Quyết định 4304/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND Thành phố

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\GQ yêu cầu bồi thường.png

2

V

Phổ biến, giáo dục pháp luật

32

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định 4304/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND Thành phố

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\công nhận tuyên truyền viên.png

2

33

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Thôi làm tuyên truyền viên.png

2

VI

Hòa giải ở cơ sở

34

Công nhận hòa giải viên

Quyết định 4304/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND Thành phố

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Công nhận hòa giải viên.png

2

35

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Công nhận tổ trưởng hòa giải.png

2

36

Thôi làm hòa giải viên

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Thôi làm hòa giải viên.png

2

37

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Như trên

Description: D:\HỒ SƠ CÔNG VIỆC\Kiểm soát thủ tục hành chính\TTHC niêm yết\qr\QR TTHC tư pháp\Thanh toán thù lao cho HGV.png

2

 1. LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

1

Tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

QĐ 867/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội

Description: C:\Users\admin\Downloads\Văn hóa\Xét tặng gia đình văn hóa.jpeg

2

2

Xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Văn hóa\Tặng GK gia đình văn hóa.png

2

3

Thông báo tổ chức lễ hội

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Văn hóa\TB tổ chức lễ hội.png

2

4

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Văn hóa\CN CLB thể thao.png

2

5

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Văn hóa\TL thư viện.png

2

6

Thủ tục thông báo sáp nhập,hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Văn hóa\sáp nhập thư viện.png

2

7

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt đông thư viện cộng đồng

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Văn hóa\Chấm dứt hoạt động thư viện.png

2

 1. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

QĐ 1367/QĐ-UBND ngày 3/4/2020 của UBND Thành phố

Description: D:\TTHC\Mã QR hướng dẫn TTHC\Nông nghiệp\Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.png

2

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Như trên

Description: D:\TTHC\Mã QR hướng dẫn TTHC\Nông nghiệp\Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.png

2

3

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định 394/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND Thành phố

Description: D:\TTHC\Mã QR hướng dẫn TTHC\Nông nghiệp\Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.png

2

4

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ đự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Quyết định 1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND Thành phố

2

5

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Như trên

Description: D:\TTHC\Mã QR hướng dẫn TTHC\Nông nghiệp\Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.png

2

 1. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2022 của UBND Thành phố

Description: C:\Users\admin\Downloads\Tham vấn.png

2

2

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\XN HĐ tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.png

2

3

Hòa giải tranh chấp đất đai

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\Hòa giải tranh chấp đất đai.png

2

 1. LĨNH VỰC Y TẾ

1

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

Quyết định 4732/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND Thành phố

Description: D:\TTHC\Mã QR hướng dẫn TTHC\Y tế\Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ.png

2

2

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho
đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Như trên

Description: D:\TTHC\Mã QR hướng dẫn TTHC\Y tế\Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho.png

2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CẤP PHƯỜNG

Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

Mức độ dịch vụ công

1

Thăm viếng mộ liệt sĩ

QĐ số 4210/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND quận Ba Đình

Description: C:\Users\admin\Downloads\thăm viếng.jpeg

2

2

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (1).jpeg

2

3

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (2).jpeg

2

4

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (3).jpeg

2

5

Hỗ trợ chi phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (5).jpeg

2

6

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Như trên

Description: C:\Users\admin\Downloads\qrcode (4).jpeg

2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Mã QR tra cứu TTHC

Mã QR thực hiện TTHC

Mức độ dịch vụ công

 1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

1

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công"

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố

2

2

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước

Như trên

2

3

Cấp đổi Bằng "Tổ quốc ghi công

Như trên

2

4

Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"

Như trên

2

5

Cấp “Bằng Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh

Như trên

2

6

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý

Như trên

2

7

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Như trên

2

8

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Như trên

2

9

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không còn công tác trong quân đổi, công an

Như trên

2

10

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Như trên

2

11

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Thành phố quản lý

Như trên

2

12

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ

Như trên

2

13

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng

Như trên

2

14

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Như trên

2

15

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Như trên

2

16

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Như trên

2

17

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Như trên

2

18

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Như trên

2

19

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Như trên

2

20

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Như trên

2

21

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Như trên

2

22

Giải quyết chế độ mai tang phí đối với Cựu chiến binh

Như trên

2

23

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp

Như trên

2

24

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Quyết định 3801/QĐ-UBND  ngày 04/8/2021 của UBND Thành phố

2

25

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Như trên

2

26

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Như trên

2

27

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Như trên

2

28

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Như trên

2

29

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

Như trên

2

30

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

2

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố

3

2

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Như trên

 

2

III.  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Đính chính GCN đã cấp

Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND TP Hà Nội

Description: C:\Users\Admin\Downloads\Thủ tục đính chính giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp.png

2

2

Thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định pháp luật đất đai do người sử dụng đất sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Như trên

Description: Thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

2

3

Đăng ký và cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Như trên

Description: C:\Users\Admin\Downloads\Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện.png

2

4

Đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Như trên

Description: C:\Users\Admin\Downloads\Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.png

2

5

Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Như trên

Description: C:\Users\Admin\Downloads\Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.png

2

6

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Như trên

Description: C:\Users\Admin\Downloads\Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.png

2

7

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Như trên

2

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 458
Số lượt truy cập: 200618